Marketing ROI

Return On Investment (ROI)

Wat is het?

financieel11ROI is de opbrengst van een investering, veelal uitgedrukt in een percentage van die investering. De Engelse term return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Met andere woorden de ROI meet de financiële toegevoegde waarde van een activiteit ten opzichte van de kosten die hiermee gepaard gaan.

4orange ondersteunt bedrijven bij het realiseren van significant hogere RO(M)I door: 1. Het strategisch inzetten van klantkennis en 2. Persoonsgerichte communicatie.

Return on Marketing Investment (ROMI)

Return on marketing investment is een model om het rendement van marketingbestedingen te kunnen analyseren, optimaliseren en voorspellen. Return on marketing investment verschilt in dit opzicht van return on investment. Return on marketing investment kijkt naar verleden, heden en toekomst en is ook perfect bruikbaar voor niet-financiële calculaties en prognoses.

Waar wordt met effectieve marketing ROI behaald?

Op het moment dat de marketing effectiviteit wordt verbeterd, wordt de ROI zichtbaar in de volgende gebieden:

  • Lagere kosten door gerichter communiceren (= lagere aantallen mailpacks om te versturen, minder mensen om te mailen of te bellen voor een gelijkblijvende of hogere conversie)
  • Hogere respons. Doordat de boodschap beter kan worden afgestemd op de ontvanger, wordt de respons verhoogd.
  • Hogere conversie. Wanneer de juiste boodschap op de juiste tijd bij de juiste persoon wordt geleverd is de interesse het hoogst en wordt de conversie verhoogd.
  • Effectiviteit in de organisatie. Door goed gebruik van informatie (vertaald uit data) kan de organisatie effectiever opereren.
  • Betere aansturing door betere informatie. Bij het vertalen van data naar informatie kan gestuurd worden op feiten in plaats van ‘onderbuikgevoel’ en kunnen voorspellingen worden gemaakt op basis waarvan geanticipeerd kan worden.

Op basis van bovenstaande kunnen beslissingen worden genomen voor toekomstige marketingactiviteiten. Analyse en conclusies van activiteiten uit het verleden kunnen gebruikt worden om lopende acties of programma’s bij te sturen of te corrigeren.

Bij bepaling van de ROMI worden bijvoorbeeld ook de volgende niet-financiële metingen meegenomen bv:

  • klanttevredenheid
  • klantloyaliteit
  • klantretentie
  • NPS (Net Promotor Score)

Wilt u meer weten over de ondersteuning die 4orange biedt voor het behalen van een hogere marketing ROI? Neem dan contact op met Mariëlle van der Zwan via marielle.vanderzwan@4orange.nl of bel 020-7504453.

Confidental Infomation